نارنگی علاوه بر خاصیت اشتهاآوراز جمله میوه هایی است که برای قلب و معده مقوی بوده و به عنوان یک اشتهاآور طبیعی برای بیماران کم اشتها و افرادی که تمایل به افزایش وزن دارند، تجویز میشود. نارنگی علاوه بر ...